Marketing Nieruchomości | CRM dla Deweloperów

System do zarządzania ofertami pozwoli uporządkować pracę

Dodawaj inwestycje

W systemie w łatwy sposób dodasz wszystkie swoje inwestycje, przypisując odpowiednie paramtery: nazwę inwestycji, lokalizację, typ inwestycji.

Generuj karty lokalu i wysyłaj klientom

Każda oferta, dokładnie uzupełniona o odpowiednie parametry posiada możliwośc wygenerowania karty lokalu, którą będziesz mógł wysłać do klienta w ciągu 5 minut od zapytania.

Zarządzaj dostępnością i cenami

W przypadku podpisania umowy rezerwacyjnej bądź deweloperskiej w łatwy sposób oznaczysz lokal jako zarezerwowany lub sprzedany. Dzięki temu na twojej stronie internetowej lista ofert zostanie odpowiednio zaktualizowana.

Domykaj sprzedaż i podpisuj umowy deweloperskie

Podpisując umowę deweloperską, będziesz w stanie dodać do systemu wszystkie dokumenty związane z kontrahentem i już nigdy ich nie zgubisz.
Integracja ze stroną internetową pozwala aktualizować treść kilkoma kliknięciami
Czytaj więcej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Risenet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000637823, NIP: 7010615155, REGON: 365432917, marek.skotarek@risenet.pl;
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  • skontaktowania się z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim partnerom biznesowym, którzy mogą przetwarzać dane osobowe w celach, o których mowa w pkt. 2;
 4. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu danych) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych oraz podmioty świadczące usługi marketingowe.
 5. dane osobowe przetwarzane w celu skontaktowania się z osobą, która wypełniła formularz kontaktowy Administrator przechowuje przez okres udzielenia odpowiedzi lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 6. dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator przechowuje do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne w postaci dysków wirtualnych lub usługi umożliwiające zarządzanie projektami; Administrator korzysta wyłącznie z renomowanych podmiotów należących do programu Privacy Shield, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych;
 8. osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej należy skontaktować się z Administratorem;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem;